Raport EBI nr 9/2019

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2018 wraz z załącznikami.

Podstawa Prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego 2018 Voicetel Communications S.A.

Raport roczny 2018 Voicetel Communications S.A.

Roczne sprawozdanie finansowe 2018 Voicetel Communications S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności 2018 Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 9/2019 na stronie PAP