EBI Report no. 4/2016

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku (raport nr 4/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.), w związku z omyłką pisarską, która wystąpiła w pozycji „przychody ze sprzedaży od jednostek powiązanych” w skonsolidowanym RZiS Grupy Kapitałowej Emitenta (na stronie 14 raportu):
– było 96.058,14 zł,
– winno być 0,00 zł.
Emitent przekazuje w załączeniu skorygowaną treść raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny Q3 2015 popr.

Treść raportu 4/2016 na stronie PAP