EBI Report no. 8/2016

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować, iż w dniu 22 kwietnia 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna podjął uchwałę nr 378/2016 w sprawie wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów spółki Voicetel Communications S.A.:
– 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
– 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 8/2016 na stronie PAP