EBI Report no. 6/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż uległa zmianie data przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za 2016 rok. Nowy termin przekazania raportu to 10 kwietnia 2017 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2017 r. nie uległy zmianie.

Aktualny harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.:

1) Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – w dniu 15.05.2017 r.,
2) Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – w dniu 14.08.2017 r.,
3) Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – w dniu 14.11.2017 r.

Raport roczny Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2016 zostanie opublikowany w dniu 10.04.2017 r.

Podstawa Prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 6/2017 na stronie PAP