EBI Report no. 5/2015

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować, iż w dniu 17 listopada 2015 r. w Kancelarii notarialnej przy ulicy Pniewskiego 6/2 w Gdańsku odbyło się w trybie Art. 405 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.
Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa Prawna:

§ 4ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Protokol NWZA Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 5/2015 na stronie PAP