EBI Report no. 3/2015

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować, iż raporty okresowe Spółki w 2015 roku będą przekazywane w następujących terminach:

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – w dniu 13 listopada 2015 roku.

Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych zostanie przekazywana przez Emitenta w formie raportu bieżącego w terminach określonych w Regulaminie ASO.

Podstawa Prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 3/2015 na stronie PAP