Raport EBI nr 32/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 grudnia 2019 r. podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pani Anny Golec z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz o powołaniu Pana Aleksandra Sobinę w skład Rady Nadzorczej. W załączeniu życiorys Pana Aleksandra Sobiny.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 32/2019 na stronie PAP