EBI Report no. 3/2018

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 lutego 2018r. powziął informacje o zarejestrowaniu w dniu 16 lutego 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2017r.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu ‚Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Statut spółki – Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 3/2018 na stronie PAP