EBI Report no. 26/2017

Treść Raportu:

W nawiązaniu do raportu EBI nr 23/2017, Zarząd Voicetel Communications S.A. S.A. (dalej Emitent, Spółka) przekazuje informacje dotyczące powołanych nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. W załączniku do niniejszego raportu znajdują się życiorysy:
– Pana Włodzimierza Wójcickiego,
– Pana Jakuba Klebana,
– Pana Grzegorza Wapińskiego.

Życiorys Pana Bogdana Lewickiego został opublikowany w raporcie EBI nr 16/2016.
Życiorys Pana Jakuba Płachty został opublikowany w dokumencie informacyjnym spółki z dnia 11.04.2016 r.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu ‘Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect’

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Kwestionariusz osobowy Grzegorz Wapiński

Kwestionariusz osobowy Jakub Kleban

Kwestionariusz osobowy Włodzimierz Wójcicki

Treść raportu 26/2017 na stronie PAP