EBI Report no. 17/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż uległa zmianie data przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za II kwartał 2017 r.. Nowy termin przekazania raportu to 9 sierpnia 2017 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że termin publikacji raportu za III kwartał 2017 r. nie uległ zmianie.

Aktualny harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.:
1) Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku ? w dniu 09.08.2017 r.,
2) Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku ? w dniu 14.11.2017 r.

Podstawa Prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ‘Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect’

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 17/2017 na stronie PAP