Raport EBI nr 16/2019

Treść Raportu:

arząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż 15 lipca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Jakub Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Grzegorz Wapiński – Członek Rady Nadzorczej

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało nowych Członków na następujące funkcje:

1. Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Anna Golec – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Spółka przekaże informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w kolejnym raporcie bieżącym.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 16/2019 na stronie PAP