EBI Report no. 14/2016

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować , iż w dniu 29 czerwca 2016 r. w Kancelarii notarialnej przy ulicy Pniewskiego 6/2 w Gdańsku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.
Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa Prawna:

§ 4ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Uchwały podjęte na WZA 29.06.2016 r.

Treść raportu 14/2016 na stronie PAP