EBI Report no. 13/2016

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu, podjęła uchwałę, którą pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie przeznaczenia w całości zysku netto za 2015 rok w wysokości 2.049.516,21 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa Prawna:

§ 4ust. 2pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 13/2016 na stronie PAP