EBI Report no. 1/2015

Treść Raportu:

Zarząd VOICETEL COMMUNICATIONS S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że dnia 23 września 2015 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:
• 100.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
• 20.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 1/2015 na stronie PAP