2017

Data / okresTypWydarzenie
2017-08-09EBIRaport okresowy za II kwartał 2017 r.
2017-08-04EBIZmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.
2017-07-03ESPIPodpisanie umowy na wdrożenie technologii BrillianceTM
2017-06-30EBIŻyciorys nowego członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. – sprostowanie raportu EBI nr 15/2017
2017-06-30EBIUzupełnienie raportu EBI nr 14/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
2017-06-29EBIZmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
2017-06-29EBIUchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voicetel Communications S.A.
2017-06-29ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A.
2017-06-02EBIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku
2017-06-02EBIKorekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016.
2017-06-02ESPIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 28
czerwca 2017 roku
2017-05-30ESPIKorekta wyniku finansowego Voicetel Communications S.A. za 2016 r.
2017-05-15EBIRaport okresowy za I kwartał 2017 r.
2017-04-28ESPIWpis do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta
2017-04-21ESPIZawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. – informacja o umowie
zastawu na akcjach Emitenta
2017-04-21ESPIZawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta – informacja o umowie zastawu na akcjach
Voicetel Communications S.A.
2017-04-21ESPIZawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Emitenta – informacja o umowie zastawu na akcjach
Voicetel Communications S.A.
2017-04-21ESPIInformacja o dokonaniu zastawu na akcjach Spółki przez osobę prawną blisko związaną
z członkami jej zarządu
2017-04-14EBIEmisja i przydział obligacji serii A Voicetel Communications S.A.
2017-04-14ESPIEmisja i przydział obligacji serii A Voicetel Communications S.A.
2017-04-10EBIJednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016
2017-03-30EBIUchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A Spółki Voicetel Communications S.A.
2017-03-30ESPIUchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A Spółki Voicetel Communications
S.A.
2017-03-29ESPIZakończenie pierwszego etapu prac przygotowawczych nad modułem DiallaTM
2017-03-20ESPIZawarcie umowy o oferowanie obligacji w ofercie prywatnej.
2017-03-17EBIZmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2016 rok.
2017-03-13ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2017-03-13ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2017-03-13ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2017-03-13ESPIDokonanie transakcji na akcjach przez osobę prawną blisko związaną z Członkami Zarządu
Emitenta
2017-03-13ESPIDokonanie transakcji na akcjach przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta
2017-03-13ESPIDokonanie transakcji na akcjach przez Prezesa Zarządu Emitenta
2017-03-09ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A.
2017-03-08EBIUchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voicetel Communications S.A.
2017-03-03EBIKorekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku.
2017-02-14EBISkonsolidowany raport kwartalny Voicetel Communications S.A. za IV kwartał 2016 r.
2017-02-10ESPIZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 8 marca 2017 roku
2017-02-10EBIZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 8 marca 2017 roku
2017-01-25EBIHarmonogram publikacji raportów w 2017 r.