2016

Data / okresTypWydarzenie
2016-12-21EBIWybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
2016-12-21ESPIDokonanie transakcji na akcjach przez członka rady nadzorczej emitenta
2016-11-14EBISkonsolidowany raport kwartalny Voicetel Communications S.A. za III kwartał 2016 r.
2016-10-06ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2016-10-03ESPIPodpisanie umowy na świadczenie usługi Interfejsu Dialogowego Brilliance
2016-08-12EBISkonsolidowany raport kwartalny Voicetel Communications S.A. za II kwartał 2016 r.
2016-07-05EBIUzupełnienie raportu nr 15/2016 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
2016-06-29ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A.
2016-06-29EBIZmiany w składzie Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.
2016-06-29EBIUchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voicetel Communications S.A.
2016-06-09EBIUchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2015 rok
2016-06-02ESPIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku
2016-06-02EBIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku
2016-06-01EBIJednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015
2016-05-13EBISkonsolidowany raport kwartalny Voicetel Communications S.A. za I kwartał 2016 r.
2016-05-05EBIUchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii C i D
2016-04-25EBIUchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie wprowadzenia akcji serii C oraz akcji serii D Voicetel Communications S.A. do obrotu na rynku NewCo
2016-04-11EBIKorekta raportu EBI nr 6/2016: Podpisanie umowy na komercyjne świadczenie usługi Interfejsu Dialogowego Brilliance
2016-03-17EBIPodpisanie umowy na komercyjne świadczenie usługi Interfejsu Dialogowego Brilliance
2016-02-15EBISkonsolidowany raport kwartalny Voicetel Communications S.A. za IV kwartał 2015 r.
2016-02-12EBIKorekta raportu kwartalnego za III kw. 2015
2016-02-10EBIZmiana terminu przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku.
2016-01-28EBIZmiana nazwy i siedziby spółki zależnej Emitenta
2016-01-28EBIHarmonogram publikacji raportów w 2016 r.